Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: www.twojefirany.pl.  Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedaż, Szycie i Modelowanie Firan i Zasłon Zakład “KORNELIA” EWELINA DRAB, ul. Strażacka 3, 42-125 Kamyk Łobodno, NIP: 574-128-94-33, REGON: 240887626, a Kupującym.
 2. Prowadzącym Sklep jest firma zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod wpisem: Sprzedaż, Szycie i Modelowanie Firan i Zasłon Zakład “KORNELIA” EWELINA DRAB, ul. Strażacka 3, 42-125 Kamyk Łobodno, NIP: 574-128-94-33, REGON: 240887626 (zwana dalej “KORNELIA”).
 3. Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego: www.twojefirany.pl
 4. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego www.twojefirany.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Warunkiem skorzystania z zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
 7. Niniejszy regulamin wyłącza odpowiedzialność firmy Sprzedaż, Szycie i Modelowanie Firan i Zasłon Zakład “KORNELIA” EWELINA DRAB, ul. Strażacka 3, 42-125 Kamyk Łobodno, NIP: 574-128-94-33, REGON: 240887626 z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego dokonujących zakupu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.
 8. Kupujący staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.
 9. Sklep stacjonarny oraz obsługa internetowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz sobotę od 8.00 do 14.00 za wyjątkiem dni wolnych od pracy.

2. Definicje

 1. Przez Kupującego należy rozumieć podmiot nabywający towary od firmy “KORNELIA” za pośrednictwem Sklepu Internetowego: www.twojefirany.pl
 2. Przez Konsumenta należy rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym:
  www.twojefirany.pl w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 3. Za dzień roboczy przyjmuje się dzień od poniedziałku do soboty w godzinach pracy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Składanie zamówienia

 1. W razie niezgodności treści Regulaminu z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa konsumentów tj.  (Dz. U. 2023 poz. 2759) O prawach Konsumenta z 30 maja 2014r, w miejsce zapisów Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego aktualnie prawa.
 2. Kupujący chcąc dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego powinien najpierw się zarejestrować wypełniając „Formularz rejestracyjny” dostępny pod adresem www.twojefirany.pl
 3. Po rejestracji Kupujący może wybierać z oferty Sklepu Internetowego oferowane towary poprzez skorzystanie z opcji “KUP TERAZ”, która znajduje się przy każdej pozycji. Opisy towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią opis głównych cech świadczenia zgodnie z art. 12  ustawy z dn. 1 stycznia 2023 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 2759).
 4. W celu zakupu należy wybrać opcję “ZOBACZ KOSZYK”. Następnie Kupujący automatycznie zostanie przekierowany do “Formularza zamówienia”. Prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia i jego „Zatwierdzenie” jest uznawane za złożenie zamówienia (złożenie oferty).
 5. Przedsiębiorca przejmuje odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową.

4. Realizacja zamówienia i dostawa

 1. Po złożeniu zamówienia (oferty) “KORNELIA” potwierdza Kupującemu drogą mailową fakt przyjęcia zamówienia w terminie do 2 dni roboczych. Brak potwierdzenia przez “KORNELIA” przyjęcia zamówienia w/w terminie uznaje się za nieprzyjęcie zamówienia do realizacji.
 2. “KORNELIA” zastrzega, iż może nastąpić brak dostępności określonego towaru. W takim przypadku Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł wówczas zadecydować czy zamówienie zostanie w całości anulowane czy też może być zrealizowane częściowo lub w inny sposób.
 3.  Towar jest dostarczany za pośrednictwem poczty lub kuriera tylko w dni robocze.
 4. Dostawa towarów realizowana jest na terenie Polski. W przypadku zamówień na terenie Unii Europejskiej prosimy o uprzedni kontakt mailowy: salon@twojefirany.pl
 5. Koszty dostawy zamówienia pokrywa w całości Kupujący. Koszty dostawy wynikają z cennika dostaw. Konsument potwierdza zapoznanie się z cennikiem dostaw przed złożeniem zamówienia.
 6. Towary gotowe wysyłane są do Kupującego w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania zamówienia do realizacji. Jeżeli przedmiotem zamówienia są towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Kupującego (np. wyroby szyte, haftowane itp.) lub towary z dłuższym czasem realizacji (np. lampy), Kupujący po złożeniu zamówienia zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o czasie potrzebnym na dostosowanie towaru do wymogów Kupującego oraz o czasie realizacji i terminie dostawy. Przekazanie do realizacji takiego zamówienia następuje po ustaleniu z Kupującym w/w parametrów.
 7. “KORNELIA” zobowiązana jest do dostarczenia Kupującemu towaru niewadliwego.
 8. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia oferty przez “KORNELIA”. Potwierdzeniem zawarcia umowy na trwałym nośniku jest dokument sprzedaży, który dostarczany jest Kupującemu łącznie z zamówionym towarem.
 9. “KORNELIA” zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, w których formularz zamówienia nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony lub takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów.

5. Odbiór towaru

 1. Odbierając zamówiony towar Kupujący zobowiązany jest w obecności dostarczyciela sprawdzić ogólny stan przesyłki, a w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń przesyłki wykonać akty staranności w celu potwierdzenia tych uszkodzeń na piśmie w formie protokołu w celu umożliwienia “KORNELII” dochodzenia roszczeń od dostarczyciela. W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Salonem “KORNELIA”.
 2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania Kupującemu.

6. Płatności

 1. Sklep “KORNELIA” umożliwia regulowanie płatności za zamówiony towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy, szybkich przelewów internetowych (Tpay.com), za pobraniem lub odbiór osobisty w salonie.
 2. Przedpłat na konto bankowe należy dokonywać na rachunek bankowy: PKO Oddział 2 w Częstochowie: 55 1020 1664 0000 3102 0454 0860 w terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Reklamacje

 1. Kupujący może składać „Reklamacje” w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach.
 2. Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres: Salon Firan „KORNELIA” ul. Rynek im. Jana Pawła II 18, 42-100 Kłobuck lub dostarcza produkt osobiście pod wskazany adres.
 3. “KORNELIA” zwraca Kupującemu koszty uzasadnionych reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową w pierwszej kolejności poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Do wykonywania praw z tytułu rękojmi za wady towaru zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. “KORNELIA” nie odpowiadają za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Kupującego.

8. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta

 1. Na warunkach określonych ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. “KORNELIA” gwarantuje Konsumentowi, który skorzysta z w/w prawa odstąpienia od umowy zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów transportu. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał przedpłaty, a w innych przypadkach na rachunek wskazany przez Konsumenta. Poprzez akceptację regulaminu Konsument oświadcza, że wyraża zgodę na w/w sposób zwrotu płatności. “KORNELIA” mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do siedziby firmy “KORNELIA” niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towary zwracane przez Kupującego powinny być nieuszkodzone i nie nosić śladów użycia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 5. Towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta (np. wyroby szyte, haftowane itp.) nie podlegają zwrotom. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827).
 6. Konsument odsyła towar we własnym zakresie i ponosi koszty z tym związane w całości.

9. Dane osobowe

1. Poprzez złożenia zamówienia przez Kupującego ZAKŁAD “KORNELIA” EWELINA DRAB, ul. Strażacka 3, 42-125 Kamyk Łobodno, NIP: 574-128-94-33, REGON: 240887626, uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia chyba, że Kupujący wyrazi również zgodę w treści Formularza rejestracji na ich przetwarzanie dla celów marketingowych i promocyjnych.

2. Kupujący dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. W razie chęci skorzystania z w/w uprawnień Kupujący może skontaktować się z firmą “KORNELIA” mailowo na adres salon@twojefirany.pl lub telefonicznie pod nr tel. 507 015 964.

10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2020r. i jest opublikowany na stronie www.twojefirany.pl
 2. Salon firan “KORNELIA” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.twojefirany.pl i odnoszą się do zamówień zgłoszonych po ich publikacji.
 3. W przypadku zmian Regulaminu, każdy Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie stosowną wiadomością wysłaną na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest do poinformowania firmy “KORNELIA” drogą mailową o tym fakcie. Brak akceptacji nowego Regulaminu przez Kupującego, może skutkować usunięciem konta Kupującego.
 4. “KORNELIA” zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, usuwania oraz dodawania nowych towarów do asortymentu sklepu internetowego oraz przeprowadzania, odwoływania oraz zmian w akcjach promocyjnych.

11. Rozwiązywanie sporów

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. W sprawach dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych i Produktów Ratalnych Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego, przy czym dodatkowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami,udostępnione są w odpowiednich wzorcach umownych w szczególności Regulaminie Banku i Warunkach Ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: www.uokik.gov.pl i www.rf.gov.pl.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: ec.europa.eu/consumers/odr.

Spory
Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy usługodawcą a konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy usługodawcą a klientem nie będącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.

II. Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM.

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej także „zużyty sprzęt” lub „elektrośmieci”) nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyty sprzęt chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.

Najbliższe punkty zbiórki elektrośmieci:
• Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych gminy Kłobuck, Adres: 11 Listopada 81, 42-100 Kłobuck

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, którego żadne z wymiarów nie przekracza 25 cm można oddać bez konieczności zakupu nowego sprzętu, w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży detalicznej sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.

2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem: Salon “Kornelia”, ul. Rynek Jana Pawła II 18, 42-100 Kłobuck.

4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

5. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości, zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem:
Salon “Kornelia”, ul. Rynek Jana Pawła II 18, 42-100 Kłobuck.

6. Prowadzący punkt serwisowy może zapewnić nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

7. Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępny jest pod linkiem:
http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php.